Kata v tréningovom procese mládeže - 1. časť

Autor: Ľubomír Striežovský ml.
Pridané: 22.10.2009 20:26:22
Téma: tréning
Počet zobrazení: 1652

Keď som si robil trénerskú kvalifikáciu 2. triedy, vypracoval som záverečnú prácu zaoberajúcou sa problematikou kata. Túto prácu Vám v niekoľkých častiach budem postupne uverejňovať. Napriek tomu, že sa dnes na tréningoch venujeme prevažne kumite, možno sa hlbšie dostanete do problematiky kata a kata nebude pre Vás len niečo, čo treba vedieť na páskovanie. Práca bola vyhodnotená ako druhá najlepšia v ročníku :-). Prajem príjemné čítanie.

Úvod
Táto práca má za úlohu poslúžiť ako pomôcka trénerom v tréningovom procese zameranom na kata. Je orientovaná na vekové kategórie detí a mládeže, ale mnoho uvedených informácií možno zovšeobecniť na všetky vekové kategórie.
Práca je formálne rozdelená na 3 časti. Prvá časť tvorí teoretický úvod do problematiky. Jej úlohou je charakterizovanie kata, vymedzenie jej úloh a v stručnosti oboznámiť s historickým vývinom kata.
Druhá časť hneď v úvode naznačuje, že poňatie kata v tejto práci nebude orientované len na súťažné ciele, ale práca si dáva za úlohu priblížiť kata v celej jej komplexnosti. V tejto časti sú analyzované jednotlivé faktory, ktoré sa podieľajú na komplexnosti kata.
Tretia časť je venovaná metodike nácviku kata. Okrem štruktúry jednotlivých fáz nácviku sa zaoberá aj prístupom trénera k cvičencom vzhľadom na ich vekové špecifiká.

Charakteristika kata
Kata možno charakterizovať ako súbor logicky po sebe nasledujúcich obranných a útočných techník. Je to akási forma boja s imaginárnymi súpermi. Poetickejšou charakteristikou kata sú slová majstra Moria Higaonny: “Skutočný význam a duša karate sú uložené v kata a len pri cvičení kata im môžeme porozumieť.”
V jednotlivých kata sú zafixované obranné a útočné techniky, ich použitie, spôsob premiestňovania, taktika boja... Dedením kata z generácie na generáciu sa prenášali aj tieto jednotlivé elementy.
Je nutné spomenúť, že plynutím času sa kata postupne menili, spočiatku malé odchýlky v poňatí jednotlivých techník vyústili do stavu značnej zmeny oproti originálu. Niektoré zmeny mohli byť uskutočnené v zámere prispôsobiť danú kata štýlu, ktorý daný majster preferoval. V súčasnosti nie je ojedinelosťou prispôsobovanie si kata pretekármi pre svoje súťažné potreby. Otázne je, či sa takto nepotláča ich pôvodný zmysel.
Kata sú neoddeliteľnou súčasťou karate a pre cvičencov plnia viacero funkcií. PhDr. František Šebej, CSc. [1] považuje za najdôležitejšie funkcie kata: