Kata v tréningovom procese mládeže - 2. časť

Autor: Ľubomír Striežovský ml.
Pridané: 28.10.2009 21:59:17
Téma: tréning
Počet zobrazení: 1852

2. FAKTORY VPLÝVAJÚCE NA KVALITU KATA
Z minulosti vieme, že starí majstri pristupovali k cvičeniu kata celkom iným spôsobom, ako je tomu dnes. Ich repertoár často pozostával len z malého počtu kata. Je známe, že jedinú kata cibrili niekoľko rokov a až po jej komplexnom zvládnutí sa začali venovať inej kata. Ako príklad si môžeme uviesť majstra Funakošiho, ktorý strávil 10 rokov štúdiom troch kata Tekki.
V súčasnosti je pohľad na cvičenie kata celkom odlišný. Repertoár kata dnešných cvičencov je značne rozsiahlejší a pozostáva i z kata iných štýlov, než je pôvodný štýl cvičenca. Z niektorých cvičencov sa stávajú „zberatelia“ kata, veľakrát však kvantita ide na úkor kvality.
Analýzou spomínaných javov sa dopracujeme k záveru, že rozdielny stav je spôsobený rozdielnym prístupom k cvičeniu kata a rozdielnymi stanovenými cieľmi, ktorých naplnenie očakávame od cvičenia kata. V súčasnosti je pre väčšinu cvičencov dominantná vonkajšia – vizuálna stránka kata. Podrobnejšie študovanie techník, ich aplikácií, ich zdravotného významu a iných aspektov je v súčasnom období zanedbávané. Nie je ojedinelosťou, že napriek precíznemu zacvičeniu kata, cvičenec nevie vysvetliť niektoré techniky, nehovoriac o ich korektnom použití v sebaobrane.
Cieľom tejto kapitoly je poodhaliť niektoré články kata, ktorých absencia sa podieľa na nekomplexnosti zvládnutia danej kata.

Pokiaľ kata skúmame detailnejšie, zistíme, že jej komplexnosť je determinovaná viacerými faktormi:2.1 Správnosť techník
Prvotným predpokladom pre zvládnutie danej kata je zvládnutie jednotlivých elementárnych kihon a kihon ido techník. Pokiaľ pristupujeme k nácviku majstrovskej kata, malo by byť samozrejmosťou zvládnutie predchádzajúcich fukyu a kihon kata, ktoré sú akousi prípravou na majstrovské kata. Toto pravidlo však v niektorých prípadoch nebýva dodržané. Príčinou bývajú najmä súťažné preferencie, keď tréner, najmä pri mladších pretekároch, sa „nezdržuje“ cvičením napr. kihon kata, ale priamo pristupuje k nácviku niektorej z majstrovských kata, pri ktorej je pravdepodobnosť vyššieho bodového skóre na súťaži väčšia.
Náročnosť majstrovských kata spočíva aj v tom, že popri striktne definovaných kihon a kihon ido technikách, s ktorými sa cvičenci stretli (alebo stretnú) pri príprave na skúšky technickej vyspelosti a sú popísané v u nás dostupnej literatúre, obsahujú aj techniky, ktorých význam môže byť pre laika alebo neskúseného cvičenca neznámy. Nepresnosť predvedenia napr. pák, či vyprosťovacích techník v kata, svedčí o neznalosti významu aplikácie danej techniky. V tomto smere je dôležitá úloha trénera, ktorý by mal vedieť vysvetliť jednotlivé techniky. O vysvetľovaní aplikácií techník si povieme v podkapitole venovanej bunkai.
Chyby v technickom prevedení kata môžu vznikať z viacerých príčin. Pokiaľ má cvičenec problémy už pri cvičení jednotlivých izolovaných kihon techník, treba sa venovať ich odstráneniu inou formou, než je učenie sa novej kata. Zaujímavejší je prípad, keď cvičenec vie správne zacvičiť jednotlivé elementárne techniky, ale v kata má s nimi problémy. Je to najmä v prípadoch:

  1. Cvičenec má problémy správne zacvičiť danú techniku v náväznosti s inou technikou. Odstránenie problému spočíva v cvičení len jednej problémovej časti kata, či už formou kihon ido alebo na mieste. Je vhodné, keď sa cvičí najprv pomaly, aby si cvičenec zvykol na náročný pohyb. Neskôr sa cvičenie môže zrýchľovať, až kým sa nadobudne cieľový efekt. Pri zložitejších kombináciách pozostávajúcich z viacerých techník je možnosť rozdelenia si dlhej kombinácie na viac kratších, po ktorých zvládnutí možno spätne kombináciu skompletizovať.

  2. Cvičenec v snahe čo najrýchlejšie zacvičiť útočnú alebo obrannú kombináciu, si techniky „prispôsobuje“. Do tejto kategórie zahrňujeme najmä chybné skracovanie dráh techník. Spôsob odstránenia tejto chyby môže byť totožný s predchádzajúcim prípadom.


Správnosť vykonávania techník v kata (technická stránka kata) je vizuálne ľahko rozoznateľná a tým značne determinuje celkovú kvalitu prevedenia kata, preto je jedným z hlavných kritérií pri posudzovaní výšky úrovne cvičenia kata, či už na súťaži, skúškach technickej vyspelosti alebo v tréningovej jednotke.


2.2 Rýchlosť techník
Vedecký pracovníci z holandskej univerzity v Nijmwegwne sledovali experimentálne jednotlivé techniky karate a výsledok bol, že účinnosť techník spočíva v rýchlosti. Táto skutočnosť nie je celkom nová. Nové a priam senzačné boli zistenia o rozsahu rýchlosti. Pomocou filmových záznamov a iných experimentov sa dokázalo, že sila nárazu sa rýchlosťou umocní na druhú. Znamená to, že tvrdosť úderu sa zvyšuje o viac ako 25 percent.
V kata sa síce udiera len do imaginárnych protivníkov, napriek tomu tu hrá rýchlosť a sila úderov nenahraditeľnú úlohu. V kata simulujeme skutočný boj a ťažko si je predstaviť boj bez rýchlych útokov. Je nutné pripomenúť, že v kata školy Godžu ryu sú aj pasáže s pomalým vykonávaním pohybu, ale tým sa budeme zaoberať v podkapitole o tempe a rytme.
Nácvik rýchlosti techník a ich kombinácií v kata môžeme začať, až keď sú cvičenci dostatočne vysporiadaní s technickým prevedením.
Vplyv trénovanosti na rýchlosť sa neprejavuje nijakými osobitými zmenami štrukturálnymi alebo biochemickými. Pri cvičeniach rýchlosti sa aktivujú rýchle svalové vlákna glykolitické i oxidatívne v závislosti od trvania rýchlostného pohybu.
Metód na nácvik rýchlosti je viacej, spomeňme aspoň niektoré:Pri rozvoji pohybovej schopnosti rýchlosti sa do určitej miery rozvíja aj maximálna sila, vytrvalosť v sile a vytrvalosť v rýchlosti. Najme vodná metóda a metóda so závažím sa môžu využiť pri tréningu výbušnej a vytrvalostnej sily.