Skúšobný poriadok - všeobecná časť

Stupne technickej vyspelosti v karate vyjadrujú súbor pohybových zručností zvládnutých cvičencom s ohľadom na ich technické prevedenie a funkčnosť bojovej aplikácie. Prínos cvičenca pre rozvoj karate ako športového odvetvia, bojového umenia, pochopenia základných filozofických princípov z ktorých karate čerpá, znalosti jeho vývoja a histórie, ale aj morálnych vlastností cvičenca.

Skúšaný je počas skúšky povinný vykonať techniky, ktoré určí skúšobný komisár z techník určených skúšobným poriadkom SZK a doplnkom skúšobného poriadku príslušného štýlu karate, ktorý je jeho súčasťou. Skúšobný poriadok štýlu stanovuje ďalšie podmienky pre udelenie STV ( sebaobranné prvky, kata a formy kumite vlastné pre daný štýl...).
Pri mimoriadnej vyspelosti skúšaného cvičenca je možné udeliť STV o dva stupne vyšší. Táto zásada platí len do STV 5.kyu.

Priebeh skúšok

Použité skratky

Použité skratky pre pohyb:

Použité skratky postojov:


Tu si môžete stiahnuť kompletný skúšobný poriadok vo formáte *.doc.